Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Ms. Huynh Lien Phuong Director (+84) 905 211 755 phuonghl@danang.gov.vn
Ms. Do Thi Quynh Tram Deputy Director (+84) 914 251 181 tramdtq@danang.gov.vn
Ms. Nguyen Thi Anh Thu Head (+84) 984 991 996 thunta3@danang.gov.vn
Mr. Nguyen Huu Nhi Deputy Head (+84) 982 500 868 nhinh2@danang.gov.vn
Mr. Tran Tuan Dung (+84) 914 025 996 dungtt1@danang.gov.vn
Ms. Tran Thi Hoai Le (+84) 905 707 669 letth2@danang.gov.vn
Ms. Nguyen Thi Diep (+84) 913 867 975 diepnt@danang.gov.vn
Ms. Nguyen Thi Hong Oanh 0349 565 475 oanhnth4@danang.gov.vn
Vo Duy Hoa (+84) 905 881 845 hoavd@danang.gov.vn
Ms. Nguyen Thi Tuyet Mai Head (+84) 905 078 079 maintt2@danang.gov.vn
Ms. Pham Nguyen Hoang Yen (+84) 948 386 894 yenpnh@danang.gov.vn
Ms. Dinh Thi Thanh Truc (+84) 977 994 043 trucdtt@danang.gov.vn
Mr. Nguyen Thanh Nghia (+84) 988 691 988 nghiant8@danang.gov.vn
Ms. Vu Minh Duc (+84) 905 407 698 ducvtm2@danang.gov.vn
Ms. Nguyen Thu Thao (+84) 935 304 803 thaont6@danang.gov.vn
Ms. Vo Thi Kieu Trang Head (+84) 905 931 377 trangvtk@danang.gov.vn
Ms. Pham Thi Bich Hien Deputy Head (+84) 935 757 527 hienptb@danang.gov.vn
Mr. Tran Trung Hieu (+84) 905 855 551 hieutt3@danang.gov.vn
Ms. Nguyen Huu Anh Thu (+84) 905 246 053 thunha@danang.gov.vn
Mr. Tran Nguyen An Thang (+84) 935 319 502 thangtna@danang.gov.vn
Ms. Le Quynh Anh (+84) 898 226 486 anhlq1@danang.gov.vn
Ms. Nguyen Le Nguyen Hanh (+84) 868 765 309 hanhnln@danang.gov.vn

News News


 

Đăng nhập