Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Huỳnh Liên Phương Giám đốc 0905 211 755 phuonghl@danang.gov.vn
Lê Minh Tường Phó Giám đốc 0905 883 482 tuonglm@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Anh Thư Phó Chánh văn phòng 0984 991 996 thunta3@danang.gov.vn
Nguyễn Hữu Nhĩ Phó Chánh văn phòng 0982 500 868 nhinh2@danang.gov.vn
Dương Thị Nhi Phó Chánh văn phòng - Kế toán trưởng 0905 154 415 nhidt@danang.gov.vn
Trần Tuấn Dũng Chuyên viên 0914 025 996 dungtt1@danang.gov.vn
Trần Thị Hoài Lê Chuyên viên 0905 707 669 letth2@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Điệp Chuyên viên 0915 084 929 diepnt@danang.gov.vn
Đỗ Thị Quỳnh Trâm Trưởng phòng 0914 251 181 tramdtq@danang.gov.vn
Phạm Thị Bích Hiền Phó Trưởng phòng 0935 757 527 hienptb@danang.gov.vn
Phạm Nguyễn Hoàng Yên Chuyên viên 0948386894 yenpnh@danang.gov.vn
Võ Thị Kiều Trang Trưởng phòng 0905 931 377 trangvtk@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Tuyết Mai Phó Trưởng phòng 0905 078 079 maintt2@danang.gov.vn
Trần Trung Hiếu Chuyên viên 0905 855 551 hieutt3@danang.gov.vn
Trần Nguyễn An Thắng Chuyên viên 0935319502 thangtna@danang.gov.vn
Lê Quỳnh Anh Chuyên viên 0898226486 anhlq1@danang.gov.vn
Vũ Minh Đức Chuyên viên

Tin tức Tin tức


Đăng nhập